Algemene Voorwaarden

Stallingsperiode  

Artikel 1  

 1. Voor een periode van onbepaalde tijd wordt het volgende genoemde te stallen object van huurder gestald op een door verhuurder aangewezen of aan te wijzen plaats/loods. 
 2. De stalling van genoemd object wordt aangegaan voor de duur van tenminste 1 jaar.  
 3. Het stallingscontract wordt, zonder opzegging als bedoeld in artikel 3 sub a, stilzwijgend verlengd, vanaf 1 Juli voor de duur van 12 maanden. 
 4. Voor tarieven, condities en openingstijden informeren we u graag via een mail naar info@stallingveldhuizen.nl  

 

Stallingssom  

Artikel 2  

 1. De stallingssom wordt berekend over het totaal aantal vierkante meters die het object in beslag neemt, inclusief dissel en eventuele uitstekende objecten zoals fietsendrager die aan de caravan vasthangen.  
 2. Per stallingsperiode wordt de stallingssom bij vooruitbetaling voldaan voor 1 juli.  
 3. Bij overschrijding van de betalingstermijn worden rente en kosten in rekening gebracht.  
 4. Stalling Veldhuizen behoudt het recht om de prijs jaarlijks aan te passen. Ook het prijsindexcijfer van het CBS is jaarlijks van toepassing.  
 5. Er wordt geen restitutie van stallingskosten betaald bij vroegtijdige opzegging vanuit huurder. 
 6. Bij het niet voldoen van de stallingssom heeft verhuurder het recht van retentie.  

 

Beëindiging stallingscontract  

Artikel 3  

 1. Het stallingscontract wordt beëindigd: a) Door schriftelijke opzegging door huurder uiterlijk 1 maand voor de afloop van de stallingsperiode, dus voor 1 juni.  b) Door opzegging door verhuurder indien: *huurder zich niet houdt aan de in dit contract gestelde voorwaarden en verplichtingen. *verhuurder om welke reden dan ook het uitoefenen van zijn bedrijf staakt. c)Het stalling/huurcontract is aangegaan of geprolongeerd voor minimaal een jaar en op een tarief van jaarbasis.  
 2. Er wordt geen restitutie van stallingkosten betaald bij vroegtijdig opzegging vanuit de huurder. (zie ook tarieven art. 6.6)  
 3. Indien van overheidswege bezwaar wordt gemaakt tegen de stalling van het object in de gemelde loods dan zal deze overeenkomst van rechtswege zijn ontbonden en is huurder verplicht zijn object binnen 14 dagen na aanzegging door verhuurder te verwijderen, dit is ook bij verkoop caravanstalling. In dat geval heeft huurder recht op teruggave van het door hem betaalde bedrag, naar tijdsgelang. 
 4. Haalt verhuurder zijn voertuig niet na beëindiging van contract op, dan volgt er een extra na verrekening voor stallingskosten en brengen wij kosten van het verwijderen van het voertuig in rekening. 

 

Ophalen CQ wegbrengen  

Artikel 4  

 1. Huurder dient tenminste 4 werkdagen voor de door hem gewenste ophaaldag dit: telefonisch, e-mail of schriftelijk door te geven aan de verhuurder. Met uitzondering van nationale feestdagen dient men eerder een afspraak te maken. Afspraak is pas definitief na bevestiging van de verhuurder.  
 2. Voor de dag van terugbrengen geldt hetzelfde, indien dit nog niet bij het ophalen is doorgegeven.  
 3. Huurder mag het object 2 keer per jaar ophalen en terugbrengen zonder hier extra voor te moeten betalen. Voor meer dan 2 keer ophalen en terugbrengen geldt een tarief van €25 per keer. 
 4. De Winterperiode loopt van 1 november tot en met 1 Maart. In deze periode zijn wij gesloten.
 5. Als wij zelf in de zomerperiode op vakantie gaan, brengen wij u hiervan per mail op de hoogte i.v.m. de eventuele planning voor het ophalen CQ wegbrengen.

 

Stallingsvoorwaarden  

Artikel 5  

 1. Huurder mag zichzelf nimmer de toegang verschaffen tot de stallingsruimte. 
 2. Huurder mag nimmer zelf zijn eigendom van de stallingsplaats halen dan wel naar de stallingsplaats terugbrengen.  
 3. Tijdens de stallingsperiode mogen geen gevaarlijke en/of explosieve goederen in de caravan of vouwwagen, of ander gestald object achterblijven. Mocht dit onverhoopt toch het geval zijn, dan is verhuurder gerechtigd zonder voorafgaande kennisgeving aan huurder het betreffende gestald object, te verwijderen. Dit betekent dat onder meer de gastank en accu mee naar huis moeten. Huurder is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade in de stalling [opstallen en gestalde objecten] die voortvloeit uit het niet nakomen van afspraken. 
 4. Het ophalen/ wegbrengen geschiedt op de overeengekomen dag/datum, voor openingstijden kunt u kijken op www.stallingveldhuizen.nl of via een schriftelijke afspraak met verhuurder 
 5. Huurder verplicht zich jegens verhuurder het te stallen object minimaal WA verzekerd te hebben en te houden. Een kopie van het bewijs van de verzekering dient te worden overhandigd aan verhuurder. Huurder is verplicht zijn object tegen brand en andere schaden te verzekeren, waaronder begrepen de tot zijn uitrusting behorende daaraan of daarop gemonteerde onderdelen, evenals de inventarisstukken. Hieronder is begrepen brand of welke andere schade ook, evenals beschadiging van het object, tenzij deze is ontstaan door opzet of nalatigheid van verhuurder. De verzekering dient te worden aangegaan voor schade ontstaan door een van buiten komend onheil, door brand, blikseminslag, ontploffing, zelfontbranding, door kwaadwilligheid en door diefstal en vermissing. 
 6. Er mag geen onderhoud aan het gestalde object verricht worden op het stallingsadres door huurder.  
 7. Het object van huurder kan te allen tijde door verhuurder worden verplaatst. 
 8. In geen geval mag de caravan/vouwwagen zonder afspraak op het erf worden achtergelaten. 
 9. Disselsloten zijn toegestaan, mits verhuurder kan beschikken over een sleutel. Wielklemmen zijn niet toegestaan. Het object moet ten allen tijde te verplaatsen zijn. 
 10. Verhuurder is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade aan het object gedurende de tijd, dat deze in gemelde loods is gestald, ook als door het verzetten de handvatten er per ongeluk eraf getrokken worden. 

 

Vrijwaring -Tarieven  

Artikel 6  

 1. verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal, verlies, of schade van welke aard dan ook, door wie, hoe en gedurende welke periode dan ook veroorzaakt.  
 2. verhuurder aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt bij het ophalen c.q. wegbrengen en stallen.  
 3. Verhuurder verplicht zich jegens huurder met de grootst mogelijke zorg het eigendom van huurder te stallen, verplaatsen enz.  
 4. Stalling Veldhuizen behoudt het recht om de prijs jaarlijks aan te passen. Ook het prijsindexcijfer van het CBS is jaarlijks van toepassing. Plaatst huurder een langer voertuig of gebruikt hij meer m2 dan in eerste instantie afgesproken dan vindt er een na verrekening plaats op basis van de dan geldende tarieven.  
 5. Het tarief en de prijs overeenkomst voor de stalling is gebaseerd op een minimale contractduur en jaartarief van 12 maanden mits anders beschreven. Ook de stilzwijgende verlenging is opnieuw een prijsafspraak op basis van een minimale contractduur en jaartarief van 12 maanden.  

 

 

Datum: 

Plaats: 

 

Verhuurder:                                                                                                                      Huurder: 

Naam: Stalling Veldhuizen                                                                                             Naam: 

Handtekening:                                                                                                                  Handtekening: